هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه اینیاگرام در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین. ایران

2 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه اینیاگرام در بین   دانشجویان انجام شد تا در صورت اعتبار و روایی بالا بتوان از آن برای تهیه نرم   ایرانی سود برد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان شهر تهران بودند که در زمان   انجام پژوهش در یکی از دانشگاه های شهر تهران به تحصیل اشتغال داشتند.   روش نمونه گیری در این پژوهش به روش در دسترس انجام شد. حجم نمونه 368 نفر بود،   (177 زن ) و (191 مرد) که با پرسشنامه اینیاگرام واگنر مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل   داده ها از شاخص آماری تحلیل مؤلفه های اصلی و ساختار عاملی   اکتشافی استفاده   شد. یافته ها نشان داد که پرسشنامه اینیاگرام در جامعه   ایرانی دارای روایی (56/. تا 82/.) و پایایی (597/0 تا 930/0) مناسبی است. بر اساس یافته های   به دست آمده، این ابزار می تواند در جامعه ایرانی به عنوان   ابزار تیپ شناسی شخصیتی پایا و روا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ی ی 2
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض