استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف   پژوهش حاضر «استانداردسازی   نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز در ایران» است و   سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده است که آیا نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش   رینولدز در جامعه هنجاری ایران دارای ویژگی­های روان­سنجی مطلوب   است؟ جامعه تحقیق را تمامی افراد در دامنه سنی 3 تا 90 سال تشکیل می­دهند که   تعداد آنها 2000 نفر بوده و از پرجمعیت­ترین استان­های ایران انتخاب شده­اند. در   تحقیق حاضر با پیروی از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای سهمی نامساوی از هر استان   تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پژوهش حاضر، نسخه   دوم مقیاس­های   سنجش هوش رینولدز می­باشد که در سال 2015 توسط رینولدز و کامپهاوس به منظور اندازه­گیری   سنجش هوش با دو عامل هوش متبلور و هوش سیال با چهار آزمون کلمه هدف و گزینه   متفاوت از هوش متبلور و تمثیل قیاسی و بخش گمشده از هوش سیال بر روی 2154 نفر در   دامنه سنی 3 تا 94 سال طراحی و استانداردسازی شده است. دارای روایی و اعتبار   مطلوبی می­باشد. در راستای بررسی ویژگی­های روان­سنجی ابزار مذکور در ایران، با   پیروی از تحلیل­های آماری نسخه اصلی، به محاسبه ضرایب اعتبار با تاکید بر تجانس   درونی (با دو روش آلفا کرانباخ و دونیمه­کردن آزمون) و ضریب ثبات و همچنین روایی   با تاکید بر روایی سازه (با روش تحلیل عاملی سلسله مراتبی متعامد) و روایی   همزمان (با نسخه پنجم مقیاس­های هوشی استنفورد-بینه) پرداخته شده است. در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز با استفاده از دو روش   آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون در راستای محاسبه   تجانس درونی بالاتر از 78/0 و همچنین ضریب ثبات که بالاتر از 82/0 بوده و نشان­دهنده   اعتبار مطلوب است و نشان­دهنده ویژگی تکرارپذیری ابزار مذکور می­باشد. همچنین،   با تحلیل عامل سلسله مراتبی متعامد مشخص گردید که «هوش سیال» و «هوش متبلور» را می­توان در یک عامل به­عنوان   «نیمرخ هوشی» در افراد هنجاری مدنظر قرار داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ی ی 2
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض