ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سنجه‌ی چندوجهی اهمال‌کاری تحصیلی (MMAP) در نمونه‌ای از دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

سنجه‌ی چندوجهی اهمال‌کاری تحصیلی (MMAP) یکی از   ابزارهای جامع و جدید برای ارزیابی این سازه است که در پژوهش حاضر  ویژگی‌های روانسنجی آن در دانشجویان مورد   بررسی قرار گرفته است. این مطالعه یک پژوهش توصیفی- مقطعی و از نوع اعتبارسنجی   است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 98-97 بودند که طی‌   نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای انتخاب شدند. ابتدا پایایی ابزار پژوهش به روش بازآزمایی   (44n=)، سپس بعدپذیری و ویژگی‌های روانسنجی   بررسی گردید (400n=) و سرانجام عامل‌های اکتشاف‌شده تحت تحلیل   عاملی تاییدی قرار گرفتند (40n=). اندازه همبستگی   برای نمرات کل MMAP بافاصله‌ی 3 هفته نشان داد پایایی   بازآزمایی 85/0 است. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی آشکار ساخت سه‌ عامل   استخراج‌شده مجموعاً  94/54 درصد از   واریانس کل MMAP را تبیین می‌کند. ضرایب‌ آلفای کرونباخ   برای زیرمقیاس‌های پیامدهای منفی، رفتار اهمال‌کاری، هیجان‌های منفی و کل   پرسشنامه به‌ ترتیب 94/0، 93/0، 87/0 و 95/0 و ضریب همبستگی زیرمقیاس‌ها   با نمره‌کل در دامنه 33/0 تا 91/0 (01/0P<) به‌دست آمد.   روایی همگرا و واگرای MMAP  از طریق   همبسته کردن با آزمون اهمال‏کاری سواری و زیرمقیاس وظیفه‌شناسی پرسشنامه نئو  به‌ترتیب   68/0 و 48/0- برآورد گردید که نشان از روایی سازه‌ای مطلوب است. با این‌وجود   نتایج تحلیل عاملی تاییدی با قطعیت وجود این سه‌‌عامل را تایید ننمود (48/۰=GFI، 59/۰=CFI، 46/0=NFI، 54/0=TLI، 17/0=RMSEA). هرچند بعدپذیری MMAP با قطعیت   همراه نیست اما عوامل استخراج‌شده از آن با نمره‌کل همسبتگی مطلوبی داشته،   پایایی و روایی همگرا و واگرای آن نیز تایید می‌شود. بنابراین نسخه فارسیMMAP  ابزاری معتبر است که می‌تواند   در محیط‌های آموزشی برای سنجش اهمال‌کاری تحصیلی استفاده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • س س 2
  • ی ی 3
  • ی ی 4
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض