رواسازی و اعتباریابی نسخه ایرانی مقیاس پردازش اطلاعات هیجانی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته روان شناسی

2 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس پردازش هیجانی در افراد جوان بود. 200  دانشجو  به روش تصادفی خوشه­ای از بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن انتخاب شدند و پرسشنامه پردازش هیجانی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده­ها ابتدا از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که شاخص­های برازش در سطح قابل قبولی قرار نداشتند، از اینرو تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت. براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل منسجم در پرسشنامه پردازش هیجانی شناسایی شد. عامل اول تحت عنوان هیجانات تضعیف و سرکوب شده، و عامل دوم تحت عنوان پردازش هیجانی ناقص
نام­گذاری شدند که این دو عامل 59 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می­کردند. پایایی نمره کل این پرسشنامه 18 سؤالی با روش بازآزمایی 93/0، و با استفاده از روش همسانی درونی برای کل آزمون 91/0 و برای دو مؤلفه­ی مذکور به ترتیب 78/0 و 75/0 به دست آمد. به روان­شناسان، مشاوران و پژوهشگران توصیه می­شود که  برای اندازه­گیری پردازش اطلاعات ناکارآمد از این پرسشنامه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ی ی 2
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض