بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه خواب آلودگی ایپورث درنوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ،ایران

چکیده

اندازه گیری اختلالات خواب به دلیل اهمیت آن از مدت   ها قبل آغاز شده است و بسیاری از پرسشنامه ها در پیشینه ارزیابی اختلال خواب   توصیف شده اند. به همین منظور برای بررسی مشکل خواب   آلودگی ابزارهایی لازم داریم که اعتبار و پایایی   قابل قبولی در هر قشری از جامعه را داشته باشد. مقصود از اعتبار یا روایی ،   اندازه گیری است که بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. این مطالعه باهدف   بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه مقیاس خواب آلودگی ایپورث درجمعیت نوجوانان   شهر کرمانشاه انجام شد. در این مطالعه 701 نوجوان از مناطق پنجگانه شهرداری شهر   کرمانشاه انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه‌های مقیاس خواب آلودگی ایپورث،   شاخص شدت بیخوابی، شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ، بهداشت خواب نوجوانان و سنجش کلی   خواب را تکمیل نمودند. به منظور اندازه گیری پایایی از روش آلفای کرونباخ   استفاده شده و برای اندازه گیری پایایی بازآزمایی 10درصد از شرکت کنندگان به   فاصله 4 تا 6 هفته مجددا، پرسشنامه خواب آلودگی ایپورث را تکمیل نمودند. همچنین   اعتبارسنجی همزمان، اعتبارسنجی سازه و ساختار عاملی به روش تحلیل عامل   تاییدی وتحلیل اکتشافی و اعتبار و پایایی مقیاس خواب آلودگی ایپورث به تفکیک جنسیت آزمایش گردیدند. همسانی   درونی پرسشنامه 78/0 بود و پرسشنامه خواب آلودگی   ایپورث پایایی بازآزمایی خوبی نشان داد (80/0 ). تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل را نشان داد که عامل اول3 گویه،عامل دوم 3   گویه و عامل سوم 2 گویه بدست آمد. همچنین دربررسی تحلیل عاملی تاییدی، مدل 3   عاملی مقیاس خواب آلودگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج قابل قبول و نشان دهنده   ی تایید مدل پژوهش بود. همچنین همبستگی قابل توجهی بین شاخص ها با مقیاس خواب آلودگی ایپورث یافت گردید.  نسخه ی فارسی مقیاس خواب آلودگی ایپورث می   تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد و معتبر برای ارزیابی مقیاس خواب آلودگی   ایپورث نوجوانان فارسی زبان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ی ی 2
  • ی ی 3
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض