رابطه‌ی برنامه‌ درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

2 کارشناس ارشد، برنامه ریزی آموزشی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

5 کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی برنامه‌ی درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع  همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه­ی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بوکان است که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بوده­اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد150نفر انتخاب شد. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه‌ی ­برنامه­ی درسی پنهان حسن ملکی(1386) و خلاقیت عابدی(1372) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، شامل (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی، شامل(ضریب همبستگی پیرسونR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه‌ها نشان داد که بین برنامه‌ی درسی پنهان بطور کلی و مؤلفه‌های آن از جمله، رابطه‌ی بین دانشجویی، روش تدریس استاد، ساختار فیزیکی دانشگاه، روابط استاد- دانشجویی  با خلاقیت در سطح 0/01 رابطه‌ی معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها