رابطه‌ی برنامه‌ درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

2 کارشناس ارشد، برنامه ریزی آموزشی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

5 کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی برنامه‌ی درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع  همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه­ی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بوکان است که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بوده­اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد150نفر انتخاب شد. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه‌ی ­برنامه­ی درسی پنهان حسن ملکی(1386) و خلاقیت عابدی(1372) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، شامل (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی، شامل(ضریب همبستگی پیرسونR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه‌ها نشان داد که بین برنامه‌ی درسی پنهان بطور کلی و مؤلفه‌های آن از جمله، رابطه‌ی بین دانشجویی، روش تدریس استاد، ساختار فیزیکی دانشگاه، روابط استاد- دانشجویی  با خلاقیت در سطح 0/01 رابطه‌ی معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Hidden Curriculum with Creativity of Students in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • z z 1
  • q q 2
  • a a 3
  • q q 4
  • q q 5
1 q
2 q
3 q
4 q
5 q
چکیده [English]

The   purpose of this study was to investigate the relationship between the hidden   curriculum with creativity of students at Payame Noor University of Boukan   during the academic year 2017-2018. The research method is descriptive   correlational. The statistical population includes all students in the Payam-e-NoorUniversity of Boukan, who have been   studying in the undergraduate degree. The Sample size which included 150   Participents was selected by simple random sampling method. Hassan Maleki   (2007) and Abedi's creativity (1993) From two questionnaires were used to   collect the data. To analyze the datas, we used descriptive statistics   including (mean, standard deviation) and inferential statistics including   (Pearson correlation coefficient R). The results of analyzing the hypotheses   showed that there is a significant relationship between hidden curriculum in   general and its components, including student-student relationships, teacher   teaching method, university's physical structure, student-student   relationship with creativity in the level 0.01.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hidden curriculum
  • creativity