مقایسه نیازهای روانی و استرس ادراک شده براساس آزمون اندریافت کودکان و ترسیم خانواده در کودکان طلاق و غیر طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر   مقایسه نیازهای روانی و استرس ادراک شده براساس آزمون اندریافت کودکان و آزمون   ترسیم خانواده در کودکان طلاق و غیرطلاق بود. در این پژوهش علی ـ مقایسه­ای،   جامعه آماری شامل کودکان دبستانی، مدارس ابتدایی شهر تهران بود که از بین آن­ها 60   کودک خانواده های عادی و60 کودکی که در
  خانواده   های طلاق زندگی می کردند، به شیوه غیرتصادفی و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و   همتاسازی شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش آزمون ترسیم خانواده و آزمون   اندریافت کودکان بود. نتایج حاصل از اجرای آزمون مجذور خی دو نشان دادند که در   تمامی متغییرهای استرس ادراک شده بر اساس آزمون ترسیم خانواده (حذف خود از   نقاشی،حذف والدین از نقاشی، ترسیم والدین با فاصله،حذف اعضای بدن خود، عدم تنوع   رنگ در نقاشی استفاده از رنگ­های سرد) بین   کودکان عادی و طلاق از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین   در مقایسه نیازهای روانی کودکان بر اساس آزمون اندریافت کودکان در متغیرهای   همسان سازی کودک با والدین، ترس از خشونت یا اعمال خصمانه در کودک،استقلال و   وابستگی در کودک، ترس کودک از طرد شدن و تنها ماندن، با 95 درصد اطمینان بین   کودکان عادی و طلاق از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. اما در سایرمؤلفه ها   از مقیاس نیازهای روانی که شامل؛ رقابت کودک با خواهر وبرادر، همسان­سازی با   خواهر یا برادر کوچکتر، برداشت کودک از روابط جنسی والدین، اضطراب و استفاده از   سازو کار دفاعی، برداشت کودک از مهربانی و تنبیه کنندگی والدین،آداب توالت رفتن   یا نظافت و نحوه برخورد والدین؛ بین کودکان عادی و طلاق   تفاوت   معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها