مقایسه نیازهای روانی و استرس ادراک شده براساس آزمون اندریافت کودکان و ترسیم خانواده در کودکان طلاق و غیر طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر   مقایسه نیازهای روانی و استرس ادراک شده براساس آزمون اندریافت کودکان و آزمون   ترسیم خانواده در کودکان طلاق و غیرطلاق بود. در این پژوهش علی ـ مقایسه­ای،   جامعه آماری شامل کودکان دبستانی، مدارس ابتدایی شهر تهران بود که از بین آن­ها 60   کودک خانواده های عادی و60 کودکی که در
  خانواده   های طلاق زندگی می کردند، به شیوه غیرتصادفی و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و   همتاسازی شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش آزمون ترسیم خانواده و آزمون   اندریافت کودکان بود. نتایج حاصل از اجرای آزمون مجذور خی دو نشان دادند که در   تمامی متغییرهای استرس ادراک شده بر اساس آزمون ترسیم خانواده (حذف خود از   نقاشی،حذف والدین از نقاشی، ترسیم والدین با فاصله،حذف اعضای بدن خود، عدم تنوع   رنگ در نقاشی استفاده از رنگ­های سرد) بین   کودکان عادی و طلاق از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین   در مقایسه نیازهای روانی کودکان بر اساس آزمون اندریافت کودکان در متغیرهای   همسان سازی کودک با والدین، ترس از خشونت یا اعمال خصمانه در کودک،استقلال و   وابستگی در کودک، ترس کودک از طرد شدن و تنها ماندن، با 95 درصد اطمینان بین   کودکان عادی و طلاق از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. اما در سایرمؤلفه ها   از مقیاس نیازهای روانی که شامل؛ رقابت کودک با خواهر وبرادر، همسان­سازی با   خواهر یا برادر کوچکتر، برداشت کودک از روابط جنسی والدین، اضطراب و استفاده از   سازو کار دفاعی، برداشت کودک از مهربانی و تنبیه کنندگی والدین،آداب توالت رفتن   یا نظافت و نحوه برخورد والدین؛ بین کودکان عادی و طلاق   تفاوت   معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Psychological needs and perceived stress by C.A.T test and Drawing Family divorced children and normal children

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
1 q
چکیده [English]

the purpose of the   present study was to compare psychological needs and perceived stress based   on children's and children's tests and family drawing tests It was divorced   and inaccurate in children. In this comparative study, the statistical   population consisted of primary school children, elementary schools in   Tehran, among them 60 children of ordinary families and 60 children living in   divorced families, in a non-random manner and in Available as sample and   matched. The instruments used in this research were Family Draw Test and   Children's Anesthesia Test. The results of square test showed that in all   perceived stress variables based on the family drawing test (removal from the   drawing, parental removal from the drawing, parenting with distance, deletion   of the organs of the body, lack of color variation There was a significant   difference between the normal children and the divorce in painting using cold   colors (p <0.05). Also, comparing the psychological needs of children   based on the children's and children's tests on the variables of the child's   matching with the parents, the fear of violence or hostile acts in the child,   the independence and dependence on the child, the child's fear of being   rejected and staying alone, with 95% confidence between normal children And   divorce is statistically significant. But in the other components, the scale   of the psychological needs includes the competition of the child with the   sister and brother, the reconciliation with the younger brother or sister,   the child's conception of parental sexual intercourse, the anxiety and the   use of the defense mechanism, the child's perception of kindness and parental   punishment, There is no significant difference between normal children and   divorce in the toilet, walking, cleaning and parental behavior (p> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological needs
  • Perceived Stress
  • children Apperception Test
  • Family Drawing Test