فصلنامة علمی - پژوهشی روان‌سنجی‌، دورة هشتم، شمارة 31، زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

شناسنامه علمی شماره

چکیده

فهرست مقالات این شماره
1. هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه اینیاگرام در بین دانشجویان                                    
2. استانداردسازی نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز در ایران                          
 
3. ویژگی‌های روان­سنجی نسخه فارسی سنجه‌ی چندوجهی اهمال‌کاری تحصیلی...            
4. رواسازی و اعتباریابی نسخه ایرانی مقیاس پردازش اطلاعات هیجانی ...                              
5. بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه خواب آلودگی ایپورثدرنوجوانان                
6. فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار­یابی مقیاس                      
7. بررسی رابطه­ی برنامه‌ درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور                   
8. مقایسه نیازهای روانی و استرس ادراک شده براساس آزمون اندریافت ...                          
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q