ساخت و هنجاریابی روان‌سنجی پرسشنامه تحریک پذیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدل‌سازی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی ، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

3 استاد، گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر هدف طراحی آزمون
تحریک پذیری بود. تحریک پذیری در این تحقیق شامل مفاهیم اضطراب، برانگیختگی بالا، خصومت، شتاب زدگی، عدم سازگاری، عدم پشتکار، عدم تمرکز، تکانه ای عمل کردن، نارضایتی و بی حوصلگی بودند. طرح پژوهش حاضر در زمره پژوهش های اعتباریابی آزمون قرار داشت. جامعه آماری پژوهش را تمامی شاغلین در کارخانه پودر شیر، شهرداری مشهد و خیریه گلستان علی مشهد تشکیل می دادند و 400 نفر از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان آنها انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. میانگین و انحراف استاندارد سنی در این نمونه 38/51 و 9/89 با دامنه 21 تا 70 سال بود. 75 درصد افراد را زنان و 25 درصد را مردان تشکیل می‌دادند. در بررسی میزان مطلوبیت و همسانی درونی عبارت ها ابتدا شاخص های توصیفی، ضرایب همبستگی هر عبارت با نمره کل و ضرایب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر عبارت، مورد بررسی قرار گرفتند. عبارت های فاقد بار عاملی حداقلی و یا مغشوش، کنار گذاشته شده، تمامی عبارت‌های مربوط به عامل افسردگی حذف شد، و تحلیل مجددا اجرا شد. در نهایت ساختار عاملی ساده ای به دست آمد که با 10 عامل با ارزش ویژه بالاتر از یک، می توانست 70/28 درصد از واریانس را تبیین کند. ضرایب آلفای کرونباخ از 0/68 تا 0/92 در تغییر بود و نشان داد که تمامی زیر مقیاس ها پایا بودند. ضرایب آلفا و دو نیمه کردن برای کل نیز به ترتیب 0/95 و 0/90 بودند. در نهایت پژوهش بعنوان یک منبع سنجش تحریک پذیری قابل معرفی شد.

کلیدواژه‌ها