ساخت و هنجاریابی روان‌سنجی پرسشنامه تحریک پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدل‌سازی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی ، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

3 استاد، گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر هدف طراحی آزمون
تحریک پذیری بود. تحریک پذیری در این تحقیق شامل مفاهیم اضطراب، برانگیختگی بالا، خصومت، شتاب زدگی، عدم سازگاری، عدم پشتکار، عدم تمرکز، تکانه ای عمل کردن، نارضایتی و بی حوصلگی بودند. طرح پژوهش حاضر در زمره پژوهش های اعتباریابی آزمون قرار داشت. جامعه آماری پژوهش را تمامی شاغلین در کارخانه پودر شیر، شهرداری مشهد و خیریه گلستان علی مشهد تشکیل می دادند و 400 نفر از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان آنها انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. میانگین و انحراف استاندارد سنی در این نمونه 38/51 و 9/89 با دامنه 21 تا 70 سال بود. 75 درصد افراد را زنان و 25 درصد را مردان تشکیل می‌دادند. در بررسی میزان مطلوبیت و همسانی درونی عبارت ها ابتدا شاخص های توصیفی، ضرایب همبستگی هر عبارت با نمره کل و ضرایب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر عبارت، مورد بررسی قرار گرفتند. عبارت های فاقد بار عاملی حداقلی و یا مغشوش، کنار گذاشته شده، تمامی عبارت‌های مربوط به عامل افسردگی حذف شد، و تحلیل مجددا اجرا شد. در نهایت ساختار عاملی ساده ای به دست آمد که با 10 عامل با ارزش ویژه بالاتر از یک، می توانست 70/28 درصد از واریانس را تبیین کند. ضرایب آلفای کرونباخ از 0/68 تا 0/92 در تغییر بود و نشان داد که تمامی زیر مقیاس ها پایا بودند. ضرایب آلفا و دو نیمه کردن برای کل نیز به ترتیب 0/95 و 0/90 بودند. در نهایت پژوهش بعنوان یک منبع سنجش تحریک پذیری قابل معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making and Standardization the Psychometricof irritability questionnaire

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • q q 3
  • q q 4
1 1
2 1
3 q
4 q
چکیده [English]

The purpose of this study was to design an irritability test. The term irritability in this research have included anxiety, high arousal, hostility, depression, acceleration, incompatibility, lack of persistence, decentralization, impulsiveness, dissatisfaction and impatience. The design of the study is based on test validity. The population of the study consisted of all employees at Milk Powder Factory, Mashhad municipality, and Golestan Ali foundation and 400 peaople were selected by Simple Random Sampeling method and answered the questions. The average age and the standard deviation of the age in this sample were 51/38 and 9/98 with a range of 21 to 70 years. 75 percent of the subjects were women and 25 percent were men. To examine the amount of desirability and internal consistency of the factors, first descriptive indexes, the correlation coefficients of each factor were examined with the total score and the Cronbach's alpha coefficients, in the case of deletion of each factor. The factors with no minimum or confusing operative bar were discarded, all factors related to depression were deleted, and the analysis were resumed. Finally, a simple operative structure was obtained that could be explained 28/70 percent of the variance with 10 operant of higher value than one. Cronbach's alpha coefficients varied from 0.68 to 0.92, indicating that all sub-scales were stable. The alpha coefficients and dividing in two for the total were 0.95 and 0.90, respectively. Finally, the results showed that the research can be introduced as a source of measuring irritability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irritable
  • anxiety
  • depression
  • adjustment disorders