استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته روانسنجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیات علمی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 عضو هیات علمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این پژوهش حاضر به «استانداردسازی نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزان پیش­دبستان» پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که آیا نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزان پیش­دبستانی دارای ویژگی­های روان­سنجی مطلوب است؟ جامعه تحقیق حاضر را تمامی دانش­آموزان پیش­دبستان تشکیل می­دهند. در تحقیق حاضر با پیروی از روش نمونه­گیری خوشه­ای از گروه­های بالینی- استثنایی شامل اختلالات یادگیری و اختلالات نقص­ توجه- بیش­فعالی تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز با استفاده از دو روش آلفا کرانباخ بالاتر از 0/89 و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون 0/86 بوده که نشان­دهنده تجانس درونی مطلوب بوده و همچنین، ضریب ثبات در پژوهش حاضر بالاتر از 0/87 به دست آمده که نشان­دهنده ویژگی تکرارپذیری ابزار مذکور می­باشد. همچنین، با تحلیل عامل سلسله مراتبی متعامد مشخص گردید که «هوش سیال» و «هوش متبلور» را در یک عامل به­عنوان «نیمرخ هوشی» در دانش­آموزان پیش­دبستانی، مدنظر قرار داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • w w 2
  • q q 3
1 q
2 w
3 q
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q