ساخت و هنجاریابی مقیاس سبک‌های پرخاشگری ورزشی: ابزاری مبتنی بر نظریه شخصیت میلون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد ایلام دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 گروه روان‌شناسی ورزش، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

خشم یکی از هیجان­های اساسی است. که به شکلی گسترده به عنوان یک پدیده­ی عمومی شناخته می­شود. پرخاشگری هرگونه رفتار کلامی یا فیزیکی ناشی از هیجان خشم است که جنبه­ی تخریبی اعم از تخریب عمدی یا غیرعمدی دارد. این رفتار­ها می­تواند به صورت فعالانه یا منفعلانه و به سمت خود یا دیگری ابراز شود. هدف از انجام پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سبک­های پرخاشگری ورزشی است. این پرسشنامه بر اساس نظریه­ی شخصیت میلون بسط پیدا کرده است. در این پژوهش 284 نفر از ورزشکاران استان تهران به روش نمونه­گیری گوی­برفی انتخاب شدند و از آن میان 99 نفر به شیوه­ی تصادفی ساده از میان شرکت­کنندگان پرسشنامه­ی سبک­های پرخاشگری ورزشی را به فاصله­ی دو هفته، دو بار تکمیل کردند؛ داده­ها در محیط­های SPSS، AMOS و SPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی خوبی برخوردار است که به روش آلفای کرونباخ برای خرده­مقیاس­های دگرآزارگر (بیرونی فعال) 0/62، منفعل پرخاشگر (بیرونی منفعل) 0/84، خودآزارگر (درونی فعال) 0/84، پرخاشگر جسمانی­گر (درونی منفعل) 0/82 به دست آمد. مدل چهار عاملی این پرسشنامه نیز تائید شد. ضریب پایایی این پرسشنامه به فاصله­ی دو هفته برای مولفه­ها در دامنه­ی 0/70 تا 0/81 است. در نهایت نتایج نشان داد مقیاس سبک­های پرخاشگری ورزشی دارای اعتبار همگرا، اعتبار تشخیصی و پایایی ترکیبی قابل قبولی داردبا توجه به نتایج این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که پرسشنامه سبک­های پرخاشگری ورزشی دارای روایی و پایایی قابل قبولی است. به همین دلیل پیشنهاد می­شود این ابزار که در ایران ساخته شده و بر روی ورزشکاران ایرانی استاندارد شده است در پژوهشها و محیط­های ورزشی و همچنین مشاوره ورزشی استفاده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • q q 1
  • q q 3
  • q q 1
1 q
2 q
3 q
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q