طراحی، اعتبار و روایی سنجی پرسشنامه احساسات در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی ،واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران

3 استادیار،گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی پرسشنامه احساسات در دانشجویان انجام شد. تعداد 356 دانشجو دانشگاه های آزاد شهر تهران  با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته احساسات60 سوالی با مقیاس چهار درجه ای لیکرت را تکمیل کردند. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که مقدار ضریب الفا ی کرونباخ (84%) پرسشنامه محقق ساخته از پایائی قابل قبولی برخوردار است. برای بررسی روائی سازه از روش تحلیل مولفه­های اصلی استفاده شد. چرخش عامل­ها به شیوه واریماکس نشان داد که ساختار نظری پرسشنامه از 5 عامل احساسات شامل حس خشم، گناه، جنسی، شادی و غم  اشباع شده است، که در مجموع(40/65%) واریانس کل پرسشنامه احساسات را تبیین میکند. به منظور تایید عامل های استخراج شده از تحلیل عامل تاییدی نیز استفاده شد و نتایج نشان دادکه شاخص مطلق برازندگی، ریشه خطای تقریب میانگین مجذورات، برابر(  0/075)و شاخص های مجذور فی ( 404953) با درجه آزادی (1585) است و سایر شاخص های برازندگی عبارت است ازشاخص برازش تطبیقی0/85CFI=، شاخص نیکویی برازش 0/66 GFI= ، شاخص نیکویی برازش تعدیل شدAGFI=  0/64، شاخص نیکویی برازش هنجار نشده 0/84  NNFI = ، ریشه میانگین مجذور پس 0/076 =RMR ، شاخص وارسی روایی مورد انتظار 69/58 EVCI= ، که  بیان کننده تقریب معقولی در جامعه است و برازندگی  مدل5 عاملی احساسات را تایید می کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • q q 3
1 q
2 q
3 q
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q