ویژگی‌های روانسنجی فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (-3BASC) در کودکان با اختلال رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

3 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

در این پژوهش حاضر به «ویژگی­های روانسنجی فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (-3BASC) در کودکان با اختلال رفتاری» پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که آیا ویژگی­های روانسنجی نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (BASC-3) در کودکان با اختلال رفتاری چگونه است؟ تحقیق حاضر در حیطه طرح­های روان­سنجی جای می‌گیرد. جامعه شامل تمامی دانش­آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی با اختلال رفتاری که در مدارس ابتدایی شهر تهران مشغول به تحصیل می­باشند. در این تحقیق با پیروی از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با تأکید بر 5 منطقه شهر تهران (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)، از هر منطقه یک مدرسه و از هر مدرسه حداقل 30 کودک با اختلال رفتاری انتخاب شدند که در مجموع 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (BASC-3)، به­عنوان ابزار استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوب در نسخه اصلی بوده است. در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (BASC-3) با استفاده از دو روش آلفا کرانباخ 0/83 و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون 0/81 بوده که نشان­دهنده تجانس درونی مطلوب بوده و همچنین، ضریب ثبات در پژوهش حاضر 0/80 به دست آمده که نشان­دهنده ویژگی تکرارپذیری ابزار مذکور می­باشد. در نهایت، مشخص گردید که نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (BASC-3) دارای بار عاملی مشترک 0/65 می­باشد که بیش از 0/40 بوده که بیان می­کند نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری در دانش آموزان با اختلال رفتاری می­تواند برای تبیین اختلال رفتاری مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، مشخص گردید تمامی سؤالات در یک عامل جای می­گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • q q 3
1 q
3 q
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q