بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون(MACI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‏شناسی بالینی

2 دانشیار گروه روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس؛ تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن؛ تهران، ایران

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون MACI انجام گرفته است. داده های این پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی واستنباطی وهمچنین روش عاملی تحلیل شده اند برای این منظور از میان نوجوانان سنین 13-19 سال ساکن استان مازندران تعداد 766 نفر(شامل نوجوانان عادی که مشغول به تحصیل هستند و نوجوانانی که به دلایل مشکلات رفتاری یا روانی در مراکز مختلف بهداشتی روانی و حمایتی نگهداری می‏شوند)، به روش تصادفی طبقه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب گردیدند. به‏منظور جمع‏آوری داده­ها از پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون MACI استفاده شد.نتایج تحلیل عاملی به‏دست آمده نشان داد که پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون MACI دارای سه مقیاس اصلی است که هر یک از این مقیاس‏ها دارای یک ساختار تک عاملی می‏باشد همچنین شاخص پایایی این ابزار برای کل مقیاسالگوهای شخصیت برابر 0/81، نگرانی های ابرازشده برابر 0/84 و سندرم های بالینی 0/85 به‏دست آمد.براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت کهپرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون MACI دارای قابلیت اجرا بر روی نوجوانان این نمونه‏ ایرانی را دارا می‏باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • q q 3
1 q
2 q
3 q
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q