استانداردسازی مقیاس شبکه‌های اجتماعی برای دست‌اندرکاران برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

3 استادگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

ارتباطات موفق در تمامی دنیا به یک اولویت اصلی تبدیل‌ شده است. هدف پژوهش حاضر تهیه و تدوین ابزاری استاندارد در حیطه شبکه­های اجتماعی بوده است. مرور پیشینه و مبانی نظری حاکی از آن است که عوامل متعددی بر شبکه­های اجتماعی موثر است اما در این زمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی شبکه­های اجتماعی طراحی نشده است. پس از بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش و شناسایی عوامل مختلف و مصاحبه با 17 صاحب نظران رسانه و شبکه­های اجتماعی ابزار 21 سوالی تهیه گردید. همچنین این مقیاس «شبکه­های اجتماعی» توسط 211 نفر از کارشناسان و صاحب نظران به صورت گزینش تصادفی پر گردیده است. برای تعیین پایایی سوالات از آلفای کرونباخ استفاده گردید. روایی سازه و تحلیل­ها توسط نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 22 صورت گرفت. پرسشنامه تحت عوامل اطلاع­رسانی، اعتماد و تنوع و گستردگی مورد تحلیل عامل اکتشافی، پایایی و روایی قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید که ابزار دارای روایی و پایایی مناسب و ویژگی­های مطلوب روان­سنجی می­باشد. این ابزار میان دست اندرکاران برنامه­های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استاندارد گردیده است و پیشنهاد می­شود این ابزار در سایر جوامع نیز مورد بومی­سازی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • q q 3
  • q q 2
1 q
2 q
3 q
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q