اعتباریابی و هنجار سازی پرسش نامه رشد و تحول پس از رخداد آسیب زا در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه شهر ساوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه ، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اعتباریابی و هنجارسازی پرسشنامه رشد و تحول پس از رخداد آسیب‌زا در جانبازان
مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه شهر ساوه مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل محدودیت حجم جامعه کلیه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه ساکن شهر ساوه که تعداد آنها 300 نفر بود به روش سرشماری به عنوان واحدهای نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه رشد و  تحول پس از رخداد آسیب‌زا (تدسکی و کالهون، 1996) پاسخ دادند. پرسشنامه رشد و تحول پس از رخداد آسیب‌زا شامل 21 سوال است که پس از اجرای تحلیل عاملی با استفاده از نرم
افزار اموس دو تا از سوال‌ها حذف شد و ضریب اعتبار آن از طریق فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ 0/85 بدست آمد. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی مولفه‌های اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از آن نشان داد که پنج عامل استخراج شده، 79/53درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می‌کند. 5 عامل مشتمل بر شیوه های جدید، ارتباط با
دیگران، قدرت شخصی، ارزش زندگی و تغییر معنوی است. آزمون رشد و تحول پس از رخداد آسیب‌زا از اعتبار و روایی مناسبی برای ارزیابی پاسخ های انطباقی افراد پس از وقوع رخداد آسیب‌زا برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
1 q
2 q
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q