ویژگی‌های روان سنجی مقیاس کوتاه خودکارآمدی معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی. دانشگاه سمنان

چکیده

باورهای خودکارآمدی به باورهای شخص در مورد توانایی­هایش برای انجام دادن موفقیت­آمیز یک سری فعالیت­ها
گفته می­شود.هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص­های روان­سنجی پرسشنامه خودکارآمدی معلم (اسچانن- موران و وولفولک، 2001)، بود. شرکت­کنندگان 220  معلم از مدارس دوم متوسطه منطقه سه مشهد بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه خودکارآمدی معلم، پرسشنامه هوش هیجانی و رضایت شغلی را تکمیل کردند. روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا از طریق همبستگی با نمرات هوش هیجانی و رضایت شغلی، اعتبار با روش آلفای کرونباخ بررسی شد نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که داده­ها با ساختار سه عاملی شامل مشارکت
فراگیران در امور تحصیلی، کارایی راهبردهای آموزشی و کارایی در  مدیریت کلاس برازش مناسبی در نمونه معلمان
داشت. روایی همگرای پرسشنامه خود کارآمدی با پرسشنامه­های هوش هیجانی و خشنودی شغلی تایید شد. در کل،‌ پرسشنامه خودکارآمدی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و برای اندازه­گیری خودکارآمدی در جامعه معلمان مناسب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • a a 2
1 q
2 a
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q