ویژگی های روانسجی مقیاس تصویری ادراک شایستگی وپذیرش اجتماعی پسر پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانسنجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف
پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی و تعیین اعتبار، روایی و نرم مقیاس تصویری
ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی در کودکان پسر پیش دبستانی بود. طرح پژوهش توصیفی
از نوع همبستگی و روش آماری پژوهش از نوع تحلیل اکتشافی با چرخش اکومکس بوده است.
جامعه آماری دانش آموزان پسران پیش دبستانی ساکن مناطق 1، 4، 14، 19 شهر تهران بودند. نمونه گیری بصورت خوشه ای صورت گرفت و تعداد 450 دانش آموز پسر پیش دبستانی و 250نفر از معلمانشان انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از مقیاس تصویری ادراک
شایستگی و پذیرش اجتماعی هارتر جمع آوری شد. بر اساس یافته های پژوهش،
ضریب
آلفای کرونباخ سوالات کل مقیاس 0/78
برآورد شد، که نشان دهنده میزان اعتبار مناسب مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی میباشد. ضریب همبستگی بین ادراک
شایستگی و پذیرش اجتماعی 0/51برآورد شده که نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان 95% بین ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. روایی مقیاس با روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تائید قرار گرفت و 5 عامل استخراج گردید، که عامل ها به ترتیب عامل مادری، همسالان، اجتماعی، فیزیکی و شناختی نام گذاری شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مقیاس از نرم مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
1 a
2 a
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q