تاثیر کاربرد ارزشیابی میان‌دوره دانشجو از استاد در بهبود ارزشیابی پایان دوره آنان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار روانشناسی بالینی، گروه کودکان پیش دبستانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

2 کارشناس مسئول ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، کارشناس مسئول دانش پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم بهریستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناس ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم بهریستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار آمار زیستی، گروه آموزشی آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران.

6 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف؛ هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاربرد ارزشیابی میان دوره دانشجو از استاد در بهبود ارزشیابی پایان دوره آنان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران بود. روش؛ پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای می باشد. جامعه پژوهش حاضر کلیه اساتید و مدرسان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بود. نمونه پژوهش حاضر 148 نفر از اعضای هیأت علمی بودند که تعداد 76 نفر (51/4%) مرد و (48/6%) بودند. بیش­تر آن­ها دارای مرتبه­ی علمی استادیار (55/4%) بودند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بود. برای سنجش مولفه های ارزشیابی
اساتید از پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید استفاده شد. یافته ها؛ نتایج نشان داد بین میانگین نمرات ارزشیابی میان ترم و پایان ترم اعضای هیات علمی در نیمسال اول و دوم سال94 اختلاف معنی دار وجود داشت و نمرات ارزشیابی پایان ترم اعضای هیات علمی  از نمرات میان ترم بیشتربوده است.  تحلیل واریانس نشان داد که بین متوسط نمرات ارزشیابی اعضای هیأت علمی با مرتبه­های علمی مختلف در نیمسال­های تحصیلی مختلف تفاوت معنی­داری وجود نداشت. همچنین متوسط نمرات ارزشیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان­بخشی در نیمسال دوم 93 برای زنان و مردان برابر 3/4 به­دست آمد و متوسط نمرات ارزشیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان­بخشی در میان­ترم نیمسال اول 94 برای زنان و مردان در حدود 3/5 به­دست آمد.  نتیجه گیری؛ تاثیر ارزشیابی های دانشجویی انجام شده از اساتید در بهبود تدریس آنان کم بوده و در این زمینه لازم است علل مختلف شناسایی و تدابیر مناسبی اندیشیده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • q q 2
  • a a 3
  • a a 4
  • a a 5
  • z z 6
1 q
2 q
3 a
4 a
5 a
6 z
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a