ارزیابی مشخصات روان‌سنجی آزمون بالینی چند محوری میلون – 3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در راستای ارزیابی مشخصات روان‌سنجی آزمون بالینی چندمحوری میلون – 3 بود. روش این پژوهش از نوع زمینه‌یابی می‌باشد. آزمودنی‌های پژوهش 510 نفر (160 نفر بالینی و 350 نفر غیربالینی) بودند که آزمودنی‌های بالینی به روش نمونه‌گیری هدفمند و آزمودنی‌های غیربالینی از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از آزمون بالینی چندمحوری میلون – 3 (MCMI-III)، پرسشنامه شخصیت (SCID-II) و ویژگی‌های دموگرافیک استفاده شد. برای تعیین پایایی، از دو روش آلفای کرونباخ و کودر – ریچاردسون (KR-20) و برای محاسبه روایی، از روش‌های روایی ملاک هم‌زمان و روایی تشخیصی به‌کار گرفته شد. در تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی، کای دو (X2) و ضریب کاپا مورد استفاده قرار گرفت.آنالیز آماری داده‌ها نشان داد که پایایی MCMI-III به روش آلفای کرونباخ (0/94 – 0/55) و پایایی به روش کودر – ریچاردسون، 0/94 می‌باشد. روایی هم‌زمان MCMI-III با پرسشنامه شخصیت (SCID-II) (0/49 – 0/13) به‌دست آمد. میزان توافق MCMI-III با پرسشنامه شخصیت (SCID-II) در تشخیص اختلالات شخصیت، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توافق در گروه بالینی مربوط به اختلال شخصیت مرزی با 0/66 و اختلال شخصیت وابسته با 0/004 می‌باشد؛ همچنین به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توافق در گروه غیربالینی مربوط به اختلال شخصیت اجتنابی با 0/46 و اختلال شخصیت وابسته با 0/006 برآورد شد. نتایج به‌دست آمده از خصیصه‌های عامل برای مقیاس‌های شخصیت MCMI-III، شامل توان پیش‌بینی مثبت (PPP) در دامنه 0/95 تا 0/15 توان پیش‌بینی منفی (NPP) از 0/94 تا 0/35 و همچنین توان تشخیص کل در دامنه 0/99 تا 0/41 قرار گرفت.با عنایت به یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان اذعان داشت که MCMI-III از منظر مشخصات روان‌سنجی، به‌طورکلی می‌تواند ابزاری معتبر و پایا در ارزیابی و کارایی تشخیصی اختلالات شخصیت به‌حساب آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

q

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
1 q
2 q
چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • q