ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی بود. از آن­جا که این پرسشنامه توسط پژوهشگران بومی و محلی طراحی و اعتباریابی نشده بود، طراحی چنین پرسشنامه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، با استفاده از پژوهش پیمایشی تعداد 303 نفر از شهروندان تهرانی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند تا با تکیه بر آن بتوان، آزمون مورد نظر را تست و اعتباریابی کرد. ابتدا 23 گویه طراحی شده و 8 نفر از متخصصان حوزه علوم اجتماعی با تکیه بر روایی محتوایی مبتنی بر پانل متخصصان به ارزیابی و اصلاح گویه ها و همچنین روایی سنجی پرسشنامه پرداختند. پرسشنامه مورد نظر هم از روایی و هم از پایایی قابل قبولی برخوردار بود. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، اعتباریابی دقیقتری بر روی پرسشنامه انجام شد. یافته های این تحلیل نشان داد که تمایل به مشارکت اجتماعی را می توان در دو بعد تمایل به مشارکت اجتماعی ناشی از جو سازمانی و تمایل به مشارکت اجتماعی ناشی از برانگیختگی فردی مورد بررسی قرار داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
1 a
2 a
3 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a