هنجاریابی و کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ عزت‌نفس جنسی (SSC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، دانشیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

2 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

3 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری،دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 دکتری تخصصی، استادیار، هیأت علمی دانشگاه شهاب دانش قم، گروه روان شناسی

چکیده

این پژوهش به ‌منظور هنجاریابی و بررسی کفایت شاخص‌های پرسشنامه‌ عزت‌نفس جنسی (SSC) انجام گرفته است. این مقیاس دارای 24 سؤال است و توسط بازول و داسچ‏ در سال‌های 1996 و 2012 هنجار شده است و شامل 4 زیر مقیاس رفتار جنسی، جذابیت جنسی، کنترل جنسی و ادراک بدنی می‌باشد. این پژوهش از نوع زمینه ‌یابی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان متأهل ایرانی ساکن شهر اصفهان تشکیل می ‌دهد. حجم نمونه‌ موردمطالعه 160 نفر می‌باشد که از 5 منطقه شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی کلان‌شهر اصفهان انتخاب گردیده‌اند. برای انجام تحلیل از نرم‌افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج این مطالعه ساختار چهار عاملی مفروض بر نظریه‌ عزت‌نفس جنسی را تأیید کرد. نرم مقیاس‌ها برای زنان متأهل ایرانی نیز به دست آمد. پایایی‌های به‌دست‌آمده و اعتبار سازه از ضریب بالا و مطلوبی برخوردار است که نشان ‌دهنده کاربردی و قابل‌اعتماد بودن پرسشنامه به‌صورت کلینیکال و میدانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a