بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی مقیاس سرسختی ذهنی در دانش‌آموزان دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه سنجش، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

سرسختی ذهنی، شاخصی از تاب­آوری فردی و اعتماد به نفس است که پیش­بین موفقیت درحیطه­های مختلف زندگی نظیر تحصیلات می­باشد. اگرچه مرور پیشینۀ پژوهشی نشان دهندۀ این است که در جامعۀ مختص
دانش­آموزان ایرانی تاکنون ابزاری در این رابطه مورد هنجاریابی قرار نگرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و بررسی روایی و پایایی مقیاس سرسختی ذهنی مک گئون، کلیر و پوتوین می باشد. روش پژوهش، از نوع همبستگی است و جامعۀ مد نظر این پژوهش شامل کلیۀ‏ دانش­آموزان دبیرستان­های منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 می باشد که 370 نفر از ایشان به عنوان نمونه و به صورت خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. تحلیل عامل اکتشافی منجر به کشف پنج مؤلفه گردید که تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول بعد از انجام اصلاحاتی آن‏ها را تایید کرد و تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم نشان داد که این پنج مؤلفه در ذیل یک مفهوم (سرسختی ذهنی) قرار می‏گیرند. در مجموع می توان گفت که پرسش­نامۀ سرسختی ذهنی از روایی و پایایی مطلوبی در بین دانش­آموزان ایرانی برخوردار است و از آن می توان به منظور اهداف آموزشی، تشخیصی، پژوهشی و درمانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a