تبیین نقش خلاقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.

3 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

4 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش خلاقیت و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی با میانجی­گری انگیزش تحصیلی
دانش آموزان (دختر و پسر) دوره دوم متوسطه دبیرستان های شهرستان رباط کریم بود. در این پژوهش، 542 نفر از دانش آموزان (دختر=268،پسر=274) مقطع دوم متوسطه دبیرستان­های شهرستان رباط کریم با دامنه سنی 20-15 سال به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب  شده و به ابزار پژوهش که شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372)، پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ (1997) و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) بود، پاسخ دادند. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی نیز از معدل سالانه (پایان ترم نوبت دوم) استفاده شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و جهت تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.نتایج حاصل از داده ها حاکی از برازش مدل در رابطه خلاقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی و با میانجی­گری انگیزش بود. همچنین رابطه سبک های تفکر (قانونگذار، قضایی، اجرایی) و خلاقیت در اثر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی غیرمعنادار بود. رابطه انگیزش تحصیلی درونی با پیشرفت تحصیلی معنادار، و رابطه بی انگیزگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی معنادار ولی منفی بود. همچنین رابطه انگیزش تحصیلی بیرونی با پیشرفت تحصیلی غیر معنادار بود و در اثر غیر مستقیم با واسطه گری انگیزش تحصیلی خلاقیت و سبک تفکر اجرایی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت، ولی رابطه سبک های تفکر (قانونی، قضایی) با پیشرفت تحصیلی غیرمعنادار گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a aa 2
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a