بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسش نامه هوش موفق آورورا بر روی کودکان 10-12 سال (فرم خود گزارشی و والدین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دکتری تخصصی روان شناسی، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های
روان سنجی پرسش نامه هوش موفق آورورا بر روی کودکان (فرم خود گزارشی و والد) به منظور ارزیابی هوش موفق در کودکان 10-12 سال براساس تئوری هوش موفق رابرت استرنبرگ است. 300 کودک 10-12 ساله در شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و 300 نفر از والدین آن ها انتخاب شده و با پرسش نامه های آورورا مورد آزمون قرار گرفتند (کودکان فرم خود گزارشی و والدین فرم والد این پرسش نامه را تکمیل کردند). تحلیل عاملی داده ها با نرم افزار Amos انجام گرفت. شاخص های کلی برازش نشان داد که در فرم خود گزارشی داده ها تا حدی و در فرم والد کاملاً با مدل انطباق دارد. هم چنین ضریب هم بستگی درونی بین نمره کل آزمون و خرده مقیاس های حافظه، تحلیلی، عملی و خلاقانه در فرم خودگزارشی به ترتیب 0/88، 0/91 ، 92/0 و 0/89  ودر فرم والد به ترتیب 0/90، 0/94 ، 0/91و 0/93 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل پرسش نامه خود گزارشی آوروا  0/92 و برای فرم والد 95/0 برآورد شد. پرسش نامه های خود گزارشی و والدین آورورا می تواند ابزارهای جدید و مناسبی به منظور سنجش هوش موفق کودکان 10-12 سال برطبق تئوری هوش استرنبرگ باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
1 a
2 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a