ویژگی های روان‌سنجی مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی دختر پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌سجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان­سنجی مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی کودکان دختر پیش دبستان، با روش پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی، اعتبار و روایی این دو متغیر را به کمک روش تحلیلعامل اکتشافی با چرخش واریماکس مورد بررسی قرار داده است و به بررسی نرم و هنجار این مقیاس تصویری پرداخته است. حجم نمونه پژوهش 450 کودک دختر پیش دبستانی و 250 معلم پیش دبستانی ساکن مناطق 1، 4، 14، 19 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای  انتخاب شدند. پژوهش بر اساس عقاید سوزان هارتر شکل گرفته است. نتایج پژوهش نشان
می دهد که اعتبار مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی کودک دختر پیش دبستانی برابر با 0/77 بوده که نشان دهنده میزان بالای از اعتبار بین سوالات مقیاس است و همچنین روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است و با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکس 5 عامل از مقیاس استخراج شده است که عبارتند از عامل مادری، اجتماعی، فیزیکی، شناختی و مستقل بودن، که نشاندهنده این است که مقیاس از نرم و هنجار مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. همچنین ضریب همبستگی بین ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی فرم کودک و فرم معلم برابر با 0/46 بوده است که نشان دهنده این است که بین ادراک شایستگی وپذیرش اجتماعی در سطح 95% اطمینان رابطه
معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
1 a
2 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a