بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه دین‌داری و معنویت کودکان هرناندز (RaSSY)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار گروه روان‌شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادگروه روان شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این مطالعه بررسی ویژگی­های روان سنجی پرسشنامه دین­داری و معنویت کودکان مورد بررسی قرار داده شده است.نسخه اصلی این پرسشنامه شامل 37 سؤال است که دو عامل مؤثر بر معنویت کودکان (مقابله مبتنی بر ایمان و فعالیت­ها/حمایت اجتماعیِ مذهبی) را اندازه می­گیرد. جامعه آماری پژوهش، دانش­آموزان پسر ابتدایی در سال تحصیلی 1394-1395 بودند که تعداد آن­ها 2200 نفر بود.
آزمودنی­های پژوهش 325 نفر از دانش­آموزان مقطع ابتدایی بودند که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه به مؤلفه­های اصلی و از روش آلفای کرانباخ برای بررسی میزان پایایی استفاده شد.  یافته­های بخش تحلیل عاملی نشان داد که با تحلیل عاملی سؤالات و چرخش نتایج با روش واریماکس دو مؤلفه آشکار می­شود که تعداد این مؤلفه­های به دست آمده و نیز سؤالاتی که با این مؤلفه­ها بار عاملی بالایی داشتند تا حد زیادی با یافته­های مؤلفین پرسشنامه همخوان است. همچنین مشخص شد که هم کل پرسشنامه و هم تمام آزمون های فرعی از ضریب پایایی بالایی برخوردار هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
1 a
2 a
3 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a