روایی همزمان مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استانفورد- بینه در کودکان کم‌توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 نویسنده مسئول: دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسامی، اهواز، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به «روایی همزمان مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه در کودکان کم­توان ذهنی» پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شد که آیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه در کودکان کم­توان ذهنی دارای روایی همزمان است؟ پژوهش حاضر در حیطه طرح­های روان­سنجی جای می‌گیرد. جامعه پژوهش را متخصصین سنجش رفتار انطباقی، مربیان و والدین کودکان کم­توان ذهنی مراکز خصوصی و دولتی سازمان بهزیستی و سازمان استثنایی استان تهران در سال 1398 تشکیل یافته است. در پژوهش حاضر با پیروی از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 1200 نفر از مربیان و والدین کودکان کم­توان ذهنی از مراکز خصوصی و دولتی سازمان بهزیستی و سازمان استثنایی استان تهران به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، مقیاس ملی رفتار انطباقی و نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه می­باشد که هر دو ابزار در ایران استانداردسازی شده و دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. در راستای آزمون سوال­های تحقیق از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و یافته­های تحقیق نشان داد که (به جز عامل استدلال سیال و هوشبهر سیال) بین عوامل استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، پردازش دیداری- فضایی و حافظه فعال با اکثریت خرده­آزمون­های مقیاس ملی رفتارهای انطباقی رابطه مثبت معنی­داری مشاهده می­شود. بدین ترتیب که افزایش هوش در چهار عامل مذکور، رفتار انطباقی نیز افزایش می­یابد و با کاهش هوشبهر، رفتارهای انطباقی نیز کاهش می­یابند. بنابراین، مقیاس رفتار انطباقی دارای روایی همزمان با نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه است و می­تواند به­عنوان یک ابزار کارا در جهت سنجش رفتار انطباقی کودکان کم­توان ذهنی استفاده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
1 PhD Student, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 a
3 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a