بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد، دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت، گروه روانشناسی سلامت، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان‌پزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بالینی و پژوهشی تهیه ابزارهای کوتاه و معتبر جهت سنجش دشواری‌های تنظیم هیجان، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان انجام شد.پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی- مقطعی است.نمونه شامل 300 مرد ساکن در کمپ­های ترک اعتیاد و 300 مرد غیر مصرف کننده بود که اطلاعات آنها در پارک‌های تهران گردآوری شد. این افراد با استفاده از مقیاس دشواری در تنظیم هیجان، فرم کوتاه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و فرم کوتاه مقیاس رفتار تکانشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با آزمون آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel تحلیل شد.یافته‌ها نشان داد که پایایی همسانی درونی فرم کوتاه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان 0/91 است و پایایی تصنیف این مقیاس 0/89 است. نتایج تحلیل عاملی از تأیید ساختار تک عاملی و 5 عاملی این مقیاس حکایت داشت. نتایج آزمون همبستگی هم نشان دهنده همبستگی مثبت این مقیاس با مقیاس‌های مشابه بود که از روایی ملاکی این ابزار حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
1 a
2 a
3 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a