استانداردسازی نسخه ایرانی مقیاس باورهای غیرعقلانی نوجوان برنارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 دانشیار روان شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

ﻧﻮﺟﻮانی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رده‌ﻫﺎی ﺳﻨﯽ است که به دلیل افزایش مشکلات نوجوانان در حوزه های فردی و اجتماعی، اﺣﺘﻤـــﺎل ایجاد تحریفاتﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ در این سن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽیابد. پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی ابزار سنجش باورهای غیر عقلانی برنارد (1988) صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال 1398بود که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 274 نفر از دانش‌آموزان پرسشنامه باورهای غیرعقلانی را تکمیل کردند. آلفای کرونباخ پرسشنامه 77/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها ابتدا از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و اگر چه تعداد ماده ها کاهش یافت، تعداد سازه‌ها همانند سازه اصلی 4 سازه باقی ماند، با توجه به حذف دو گویه در استخراج عامل‌های اصلی و عدم برازش سطح قابل قبول شاخص‌ها، گویه‌های 26 گانه پرسشنامه با استفاده از تحلیل‌عاملی اکتشافی تحلیل شد. با چرخش واریماکس، یافته‌ها از مدل مفروضه پرسشنامه از وجود 4 عامل زیربنایی حمایت نمود. در ادامه با توجه به محتوای گویه‌ها، عامل‌های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب «تحقیر خود»، « بی‌تحملی قوانین ناامیدکننده»، « بی‌تحملی ناکامی در تکالیف و  توقع انصاف» و «بی‌تحملی نقض قواعد توسط دیگران» نامگذاری شدند. در نهایت پرسشنامه با 25 ماده و 4 سازه جدید استخراج گردید که می تواند 58/21  درصد واریانس کل را توجیه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
1 a
2 a
3 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a