شاخص‌های روانسنجی مقیاس اعتیاد به رسانه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری (روانسنجی)، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دکترای روانشناسی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران.

3 دکترای روانشناسی تربیتی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، ایران

چکیده

گرایش به رسانه‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر شدیداً افزایش یافته به گونه‌ای که می‌توان از آن به "اعتیاد به رسانه یا شبکه اجتماعی" یاد کرد. هدف این پژوهش بررسی شاخص‌های روانسنجی مقیاس اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی و همگرایی آن با پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل بوده و روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش بخش اول استفاده از روش‌های روانسنجی و بخش دوم توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه پژوهش حاضر تعداد 274 دانش‌آموز مقطع متوسطه دوم دبیرستان دخترانه فاطمیه از ناحیه 6 منطقه 14 شهر تهران بوده‌اند و ابزار مورد استفاده مقیاس اعتیاد به رسانه اجتماعی و پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل بوده است. یافته‌های تحلیل اکتشافی نشان داد که 28 گویه تعداد 6 عامل را پوشش داده که روی‌هم‌رفته 59/35 درصد واریانس کل را تبیین می‌کرد. در تحلیل تاییدی نیز مقادیر تی برای این 6 عامل بالاتر از 1/96 و مقداری قابل قبول بود، مقادیر حاصله برای RMSEA، CFI و IFI مقداری عالی، برای GFI و NFI مقداری مناسب، برای AGFI قابل قبول و برای RFI مقداری مطلوب بدست آمد که در سطح خطای کمتر از 0/01 معنادار بوده‌اند. ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه خرده مقیاس‌ها و در کل مقیاس بالاتر از 0/7 بود. نتایج نشان داد مقیاس مذکور از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بوده و از آن می‌توان در پژوهش‌های آینده استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 1
1 a
2 a
3 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a