هنجاریابی پرسشنامه افکار تکرار شونده بر روی زنان بزرگسال ساکن تهران (یک ابزار فراتشخیصی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانسنجی ،گروه روان شناسی، واحد شهر تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

چکیده

مقدمه: افکار تکرارشونده منفی یکی از مهمترین عوامل فراتشخیصی مشترک در شکلگیری و تداوم اختلالهای هیجانی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه 10 سؤالی پرسشنامه افکار تکرارشونده  بود .
جامعه آماری پژوهش شامل 527 نفر از زنان بزرگسال (18 سال به بالا) شهر تهران بود که به وسیله پرسشنامه  استاندارد افکار تکرارشونده مکوی و همکاران 2010 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد نسخه 10 سؤالی پرسشنامه افکار تکرارشونده از ساختار تک عاملی ،پایایی و همسانی درونی بالایی برخوردار بود. بدین معنی که پرسشنامه افکار تکرارشونده ، می تواند به عنوان ابزار بررسی مهمترین عامل فراتشخیصی یعنی افکار منفی تکرارشونده در بین زنان بزرگسال ساکن تهران مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • a a
a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a