اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران

3 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف ازپژوهش حاضرتعیین اثربخشی معنویت درمانی برتعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD بود. روش پژوهش شبهآزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بوده. جامعه آماری دانشجویان شاهد
(فرزندان جانبازان مبتلابهPTSD ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن درسال 1395 بود . برای انتخاب نمونه ملاک های ورود 20 نفر شناسایی شدند و به تصادف دردوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند ( هرگروه 10نفر)  گروه آزمایش 10جلسه آموزش معنویت درمانی دریافت کرد .ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد..شرکت کنندگان پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز (MCQ-30) رامرحله پیش آزمون ، پس ازمون و پیگیری تکمیل کردند. داده ها توسط نرم افزار SPSS 22  و با استفاده از آزمون تحلیل دوعاملی با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند .یافته ها نشان داد که اثرات معنویت درمانی برکاهش برخی مولفه های باورهای فراشناخت شامل فقدان اعتماد شناختی  و خودآگاهی شناختی و کنترل ناپذیری افکار معنادار است و نتایج درطی پیگیری یک ماهه ماندگار است .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • Fariborz Dortaj 3
  • Farhad Jomehri 3
1 a
2 a
3 P
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a