بررسی پایایی و روایی مقیاس بهزیستی روان شناختی کودکان (PWB-c)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی کودکان با نیاز خاص، دانشکده علوم تربیتی (بخش روان شناسی کودکان با نیاز خاص)، دانشگاه اصفهان، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشیار، دانشکده علوم تربیتی (بخش روان‌شناسی کودکان با نیاز خاص)، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

 اندازه­گیری بهزیستی روان­شناختی کودکان تلاش مهمی است چرا که اجازه می­دهد رابطه بین بهزیستی ذهنی و روان­شناختی کودکان بررسی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان­شناختیکودکان(PWB-c) فرم 24 سوالی بود که برگرفته از پرسشنامه بهزیستی روان­شناختی ریف می­باشد.روش­شناسی این پژوهش، توصیفی و از نوع اعتبارسنجی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان دوره ابتدایی بین سنین 12-8 سال شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 بود که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای 300 دانش­آموز (150 دختر و 150 پسر)  انتخاب شدند. با بهره­گیری از روش آلفای کرونباخ، معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم­افزار spss.22 و Lisrel 8.80، روایی سازه آن مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوب برخوردار می‌باشد و ساختار کلی روابط مورد آزمون در تحلیل عامل مرتبه اول از طریق داده‌های به ‌دست‌آمده تائید می‌شود (شاخص‌های IFI، NFI، CFI، RFI و GFI بزرگ‌تر از 0/90 و PNFI بزرگ‌تر از 0/5؛ خطای تقریبی (RMSEA) کوچک‌تر از 0/08؛ و خی دو به هنجار (X2/DF) نیز کوچک‌تر از 3 ).  ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس بهزیستی روان­شناختی کودکان و تمامی خرده مقیاس‌های آن (تسلط بر محیط=0/76، رشد فردی=0/70، هدف در زندگی=0/70، پذیرش خود=0/83، خودمختاری=0/90، و روابط مثبت با دیگران=0/73)  بیشتر از 0/70 می‌باشد که نشان‌دهنده مطلوب بودن پایایی مقیاس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
1 a
2 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a