اثربخشی مدل آموزشی الگوی تدریس (5E) با رویکرد ساختن‌گرایی در درس علوم بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس ناحیه یک ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ساری، ایران

3 3- گروه روان‌شناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مدل آموزشی الگوی تدریس (5E) با رویکرد ساختن­گرایی در درس علوم بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس ناحیه یک ساری بود. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع تحقیقات پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش­ آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی ناحیه یک شهرستان ساری به تعداد 860 نفر بودند. حجم نمونه آماری تعداد 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش، 30 نفر گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات شامل روش کتابخانه ­ای و روش میدانی بود. ابزار جمع­ آوری اطلاعات پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور بود و تجزیه و تحلیل داد­ه ­ها در بخش آمار توصیفی از فراوانی، نمودار، جداول، میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده­ ها از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف و در بررسی فرضیه­ ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره آنکوا و به منظور بررسی فرضیه اصلی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مانکوا با استفاده از نرم افزار 25 SPSS انجام شد.نتایج نشان داد که اثربخشی الگوی تدریس (5E) با رویکرد ساختن­گرایی در درس علوم بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارد (0/001>P). بنابراین، براساس یافته­ های این پژوهش می­توان گفت اثربخشی الگوی تدریس (5E) با رویکرد ساختن­گرایی در درس علوم بر عملکرد تحصیلی موثر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • aa a 3
1 a
2 a
3 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a