بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش در دانش آموزان دوره متوسطه دوم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار، دانشگاه فرهنگیان، شهرکرد، ایران

4 دانشیار، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بازآزمایی ویژگی های روانسنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش(  MBI-SS)در دانش آموزان ایرانی انجام شد. بدین منظور، در قالب یک طرح مطالعات توصیفی و آزمون سازی، از میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم ایران، نمونه ای 854 نفری به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به سوالات MBI-SS، پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی تاکمن و معدل پاسخ دادند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که الگوی سه عاملی برازش نسبتاً ضعیفی با داده ها دارد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که الگوی دو بعدی نسبت به الگوی سه بعدی برازش بهتری با داده ها دارد. ضرایب همبستگی پیرسون منفی بین ابعاد فرسودگی و معدل، و ضرایب همبستگی مثبت بین ابعاد فرسودگی با اهمالکاری تحصیلی از روایی ملاکی همزمان، و ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی دو هفته ای از پایایی خوب MBI-SS حمایت کرد. نتایج این پژوهش به طور کلی از کفایت نسبی ویژگی های روانسنجی MBI-SS و روایی بین فرهنگی این ابزار حمایت کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a