رواسازی مقیاس استعداد خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر رواسازی مقیاس استعداد خیانت زناشویی برای افراد متأهل بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 5100 دانشجوی متأهل زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 268 دانشجوی متأهل بودند که دامنهٔ سنی بین 20 تا 46 سال داشتند و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای برحسب گروه‌های آموزشی و جنسیت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سبک‌های دلبستگی (ون آدنوون، هافسترا و بکر، 2003) و مقیاس استعداد خیانت زناشویی (فریکر و مور، 2006) بود. داده‌ها به کمک آزمون‌های آماری ضریب همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. نتایج، ساختار تک عاملی مقیاس را تأیید کرد و مشخص شد که از روایی ملاکی(p<0/01)، همسانی درونی و پایایی ترکیبی خوبی برخوردار است. هم‌چنین یافته شد، بین نمرات استعداد خیانت زناشویی دانشجویان مذکر و مؤنث تفاوت معنی‌داری وجود ندارد(0/29=P). مقیاس استعداد خیانت زناشویی به واسطه داشتن روایی سازه، ملاکی، همسانی درونی مطلوب، مقیاسی قابل اعتماد برای اندازه‌گیری استعداد خیانت است. این ابزار جهت استفاده در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی و هم‌چنین مطالعات جوانان از هر دو جنس مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • s s 1
  • a a 2
1 s
2 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a