ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء در شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی به روش نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیا در شرکت­های تجهیزات پزشکی بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع توصیفی- توسعه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و صاحبنظران در بخش اینترنت اشیاء که سابقه فعالیت در شرکت­های تجهیزات پزشکی را در سال 1397 داشته­اند، است؛ که از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد 387 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه­ای از نیمه اول اردیبهشت‌ماه تا نیمه اول خردادماه 1397 انتخاب شدند. یافته ها بر اساس معیارهای کیفی و کمی تحقیق، ابزار تدوین‌شده شامل 54 نشانگر برای ارزشیابی 5 مؤلفه بود. سؤالات آزمون بر اساس ادبیات نظری تهیه شد. آزمون سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیا محقق ساخته از پنج بخش (زمینه، شرایط واسطه­ای، راهبردها، شرایط­ علی و پیامدها) تشکیل‌شده است؛ و روایی محتوایی آن توسط اساتید تأیید و سپس بر روی نمونه آماری اجرا گردید. بر اساس محاسبات انجام‌ شده ضریب همسانی درونی خرده مقیاس‌های زمینه، شرایط واسطه­ ای، راهبردها، شرایط علی و پیامدها به ترتیب خرده مقیاس‌های تشکیل‌دهنده 0/83، 0/91، 0/92، 0/83 و 0/85 است و نمره کل آزمون میزان استفاده از اینترنت اشیا 0/87 بود. برای تعیین روایی سازه و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آزمون از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. همچنین برای تعیین روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
نتیجه گیری:  با توجه به میزان پایایی و روایی به دست آمده، آزمون استفاده از اینترنت اشیا ابزاری است که می‌تواند مورد استفاده مراکز مرتبط با اینترنت اشیاء قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 4
1 a
2 a
3 a
4 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a