نسخه فارسی فهرست پنج عامل بزرگ شخصیت: ساختار عاملی، روایی و پایایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعة ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فهرست پنج عامل بزرگ (BFI؛ جان و اسریواستاوا، 1999) در دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 419 دانشجو (166 پسر و 253 دختر) که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند به فهرست پنج عامل بزرگ (BFI)، فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا (CISS؛ اندلر و پارکر، 1999) و مقیاس‌های بهزیستی ذهنی (SSW؛ کییز، شموتکین و ریف، 2002) پاسخ دادند. نتایج روش آماری تحلیل عاملی تاییدی بر پایة نرم‌افزار AMOS نشان داد که مدل پنج‌عاملی BFI شامل وظیفه‌شناسی، روان‌آزرده‌گرایی، پذیرش، برونگردی و سازگاری با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. همچنین، نتایج مربوط به همبستگی بین پنج عامل بزرگ شخصیت با خرده‌مقیاس‌های CISS و مقیاس‌های بهزیستی ذهنی از روایی ملاکی فهرست پنج عامل بزرگ حمایت کرد. در نمونة دانشجویان ایرانی، ضرایب همسانی درونی عامل‌های وظیفه‌شناسی، روان‌آزرده‌گرایی، پذیرش، برونگردی و سازگاری به ترتیب برابر با 0/85، 0/84، 0/80، 0/78 و 0/74 به دست آمد. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر، با تکرار ساختار پنج عاملی BFI و همچنین شواهد مضاعفی در دفاع از روایی ملاکی و پایایی این ابزار نشان داد که فهرست پنج عامل بزرگ برای اندازه‌گیری صفات شخصیتی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
1 a
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a