بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه خویشتن ‏پذیری غیرمشروط در دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه خویشتن ‏پذیری غیر مشروط انجام شد. روش پژوهش در مطالعه حاضر همبستگی و از نوع تحلیل عامل تاییدی است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران بودند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. در این پژوهش از پرسشنامه خویشتن ‏پذیری غیرمشروط که مجموعه‌ای از 20 آیتم بر اساس مدل نظری الیس، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد پرسشنامه خویشتن‏ پذیری غیرمشروط از روایی و اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین در تحلیل عامل تأییدی نشان داده شد که همه ماده‌های پرسشنامه از بار عاملی مناسبی برخوردارند و شاخص‌های برازش مدل مطلوب بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 2
1 a
2 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a