ارائه مدل علّی پیش بینی رفتار اخلاقی بر اساس ساختار انگیزشی با میانجی گری توازن خودها در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روان شناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی پیش بینی رفتار اخلاقی براساس ساختار انگیزشی با میانجی گری توازن خودها در دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی – همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر تهران به تعداد ۲۴۳۵۳۴ نفر در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بود که از میان آن‌ها ۴۲۹ نفر از دانش آموزان (۲۱۴ دختر و ۲۱۵ پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رفتار اخلاقی تقی لو (۲۰۱۷)، پرسشنامه اهداف فردی (PCI) کاکس و کلینگر (۲۰۰۲) و پرسشنامه محقق ساخته توازن خودهای ممکن که توسط زادشیر، صابر و ابوالمعالی در سال ۱۳۹۷ طراحی و ساخته شد، بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی بیانگر برازش ساختار عاملی پرسشنامه با داده­های گردآوری شده بود. به نظر می رسد توازن خودهای ممکن در درون خود دارای تلویحات انگیزشی است، به نحوی که شخص با تعیین اهداف مناسب آینده و مشخص کردن وظایف خود جهت نیل به این اهداف، به ابعادی از خودهای ممکن تمایل می یابد؛ و از برخی ابعاد خود که از دید وی، دیگران مهم، و جامعه نامطلوبند اجتناب می­نماید، و با فعال شدن ساختار انگیزشی، رفتارهای اخلاقی در فرد ظاهر می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 3
1 a
2 a
3 a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a