ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسشنامه هدف پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روان­سنجی پرسشنامة هدف پیشرفت (الیوت و مورایاما، 2008) در گروهی از دانشجویان دختر و پسر انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 332 دانشجوی مقطع کارشناسی (141 پسر و 191 دختر) به پرسشنامة هدف پیشرفت (الیوت و مورایاما، 2008)، سیاهة مشغولیت تحصیلی (سالملاـ آرو و آپادایا، 2012) و سیاهة فرسودگی تحصیلی (سالملا ـ آرو، کیورا، لسکینن و نورمی، 2009) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی AGQ-R از روش­ آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور آزمون هم­ارزی جنسی ساختار عاملی آن از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی ملاکی همزمان AGQ-R، ضریب همبستگی بین اهداف پیشرفت با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایة نرم­افزار AMOS نشان داد که در دو گروه جنسی، نسخة چهار عاملی پرسشنامة هدف پیشرفت شامل هدف‌های پیشرفت تسلطی/گرایش‌محور، تسلطی/اجتناب‌محور، عملکردی/گرایش‌محور و عملکردی/اجتناب‌محور، با داده­ها برازش مطلوبی داشت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی نیز تغییرناپذری بین­گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، مقادیر خطا و واریانس­ها و کواریانس­های بین­عاملی پرسشنامه هدف پیشرفت را در دانشجویان دختر و پسر نشان داد. نتایج مربوط به همبستگی بین اهداف پیشرفت تسلطی و عملکردی با بهزیستی تحصیلی از روایی ملاکی همزمان AGQ-R حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی هدف‌های تسلطی/گرایش‌محور، تسلطی/اجتناب‌محور، عملکردی/گرایش‌محور و عملکردی/اجتناب‌محور به ترتیب برابر با 0/76، 0/78، 0/90 و 0/85 به دست آمد. در مجموع، نتایج نشان داد که AGQ-R برای سنجش سازة انگیزشی هدف‌های پیشرفت بر پایة مدل مفهومی هدف‌های پیشرفت 2٭2 در دانشجویان دختر و پسر ابزاری روا و پایا است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • a a
  • a a
a
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a