نقش تعدیل گری عوامل پژوهشی و غیر پژوهشی در فرا تحلیل تاثیر عوامل خانوادگی، آموزشگاهی و فردی موثردر پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقاله حاضر نقش تعدیل­ گری متغیرهای پژوهشی و غیر پژوهشی در فرا­تحلیل عوامل خانوادگی، آموزشگاهی و فردی موثر در پیشرفت و افت تحصیلی  دانش آموزان دبیرستانی دوره های اول و دوم را بررسی کرده است. فرا تحلیل های گزارش شده در حوزه پیشرفت و افت تحصیلی به طور جامعی نقش عوامل پژوهشی و غیر پژوهشی را مورد مطالعه قرار نداده اند و یا اینکه نتایج متناقضی بدست داده اند. روش: پژوهش های چاپ شده در مجلات، پایگاه ­های داده­ ها در حوزه افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی جمع آوری و  65 مقاله  با در نظر گرفتن ملاک های ورود وارد تحلیل شدند. بعد از کدگذاری ویژگی های مطالعات، پایائی بین ارزیاب با روش اورین مورد بررسی و 98 درصد توافق بدست آمد. داده­ ها با نرم­افزار CMA2 تحلیل شدند. یافته­ ها: روش نمونه بردای در پیشرفت تحصیلی ,0.336(Z=10.189, P<0.001),  و افت تحصیلی 0.561(Z=6.638, P<0.001);؛  مکان پژوهش در پیشرفت 0.358(Z=9.300, P<0.001)  و افت تحصیلی 0.844( Z=26.984, P<0.001);؛ طرح پژوهش در پیشرفت   0.289(Z=8.795, P<0.001)  و افت تحصیلی 0.844(Z=26.074, P<0.001); ؛ سالهای پژوهش در پیشرفت 0.354(Z=17.216, P<0.001)  افت تحصیلی؛ 0.717(Z=27.844, P<0.001)؛ جنسیت در پیشرفت 0.346( Z=11.124, P<0.001),  و افت تحصیلی, 0.643(Z=21.763, P<0.001);؛ پایه تحصیلی دوره اول در پیشرفت 0.291(Z=10.911, P<0.001)  و افت تحصیلی 0.297(Z=9.930, P<0.001);؛ در دوره دوم برای پیشرفت 0.263(Z=9.213, P<0.001) و افت تحصیلی 0.737(Z=28.232, P<0.001) نقش تعدیل گر معنی داری دارند. نتیجه­ گیری: طبق یافته ها می توان نتیجه گرفت که عوامل پژوهشی و غیر پژوهشی در تاثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی به طور معنی داری تعدیل ایجاد می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of moderating research and non-research factors in meta-analysis of the impact of family, school and individual factors on the academic achievement and decline of high school students

نویسندگان [English]

  • Bayramali Ranjgar 1
  • Malek Mirhashemi 2
  • Hasanpasha Sharifi 1
1 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: This meta-analysis aims to examine the effects of study and non-study characteristics on academic achievement and drop-outs among Iranian secondary students. Recently reported meta-analytic studies have come to contradicting results and, in some cases, never reported the study and non-study characteristics role in meta-analysis., Method: The published and archived researches in journals, databases, and printed ones are collected. According to the inclusion criteria, 65 articles were included in the analysis. After coding the articles, using Orwin’s method, 98% inter-rater agreement among raters have been gained. The random-effect model of DerSimonien and Laird was used with CMA software. Results: It was revealed that sampling methods in predicting academic achievement,0.336(Z=10.189, P<0.001), and dropout 0.561(Z=6.638, P<0.001); location of research, for achievement 0.358(Z=9.300, P<0.001) and for drop-out0.844(Z=26.984, P<0.001);research design for achievement, 0.289(Z=8.795, P<0.001) and for drop-out0.844(Z=26.074, P<0.001); years research done, for achievement 0.354(Z=17.216, P<0.001) and for drop-out 0.717(95CI%:0.658-0.747, Z=27.844, P<0.001); student gender for achievement 0.346(Z=11.124, P<0.001), and drop-out, 0.643(Z=21.763, P<0.001); and student’s grade, for lower secondary in achievement 0.291(Z=10.911, P<0.001) and for drop-out 0.297(Z=9.930, P<0.001); and for upper secondary in achievement0.263(Z=9.213, P<0.001) and for drop-out 0.737(Z=28.232, P<0.001) have significantly moderated the results. Conclusion: According to the findings, could be concluded that in predicting academic achievement, and dropout, study, and non-study characteristics plays significant roles, so it is recommended to pay attention to these characteristics while reporting meta-analysis findings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement
  • Dropout
  • Family
  • Personal
  • Schooling
  • Study characteristics