شاخص‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس چهار بُعدی مشارکت دانش‌آموز در مدرسه (SES-4DS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده

ابزارهای اندکی برای سنجش مشارکت دانش ­آموز در مدرسه به عنوان یکی از سازه­ های مهم در یادگیری و موفقیت در تحصیل، ارائه شده و هیچ کدام مولفه مشارکت عاملی را مورد سنجش قرار نمی­ دهند. هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص ­های روان­سنجی «مقیاس چهار بُعدی مشارکت دانش ­آموز در مدرسه SES-4DS» ویگاه (2016) برای استفاده در جامعه دانش­آموزی ایران بود. پرسشنامه بین 412 دانش­آموز (195 پسر و 217 دختر) مقطع متوسطه اول شهر رامهرمز که به روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چندمرحله ­ای به طور تصادفی انتخاب شدند اجرا و شاخص ­های روان­سنجی با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی نشان داد ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ­ها داشته و کلیه شاخص ­های نیکویی برازش برای الگوی چهار بُعدی زیربنای پرسشنامه تایید شد. این ابعاد مطابق با پژوهش اصلی، عامل­ های مشارکت عاملی، رفتاری، عاطفی و شناختی نام گرفتند. این نتایج نشان می­ دهند که پرسشنامه «SES-4D» با معرفی بُعد مشارکت عاملی می­ تواند به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش سازه مشارکت دانش­ آموز در مدرسه در جامعه ایران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Persian Form of Engagement Student in School Four-dimension Scale (SES-4DS)

نویسندگان [English]

  • Saeed Moshtaghi 1
  • Maryam Komaei 2
1 Assistant Professor of Educational Psychology, Education Department, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 M. A. in Educational Planning
چکیده [English]

A few tools have presented to assessment student engagement in school one of the important structures in learning and education success, furthermore there is no tools to assess agency engagement component. The aim of this study is to present psychometric indices of Veiga’s "Students Engagement in School Four-dimensional Scale" SES-4DS (2016) for use in Iran. For this purpose, 412 high school students (195 males and 217 females) were randomly chosen by multistage cluster sampling from Ramhormoz city high schools. Psychometric indices were calculated using Cronbach's alpha and confirmatory and exploratory factor analysis. Results showed that the questionnaire has good reliability. Confirmatory factor analysis showed that the questionnaire has acceptable fit to the data and indexes of fit goodness for the four-factor model that has formed basis of the questionnaire, was confirmed. These factors were called agency, behavioral, emotional and cognitive engagement like the original study. The results show that "Vegas' Students Engagement in School Scale" with the introduction of agency engagement, can be used as suitable tool in order to measure of student engagement in school in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student engagement in school
  • Agency engagement
  • Affective engagement
  • Behavioral engagement
  • Cognitive engagement
  • Validation