ویژگی‌های روانسنجی نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان (BASC-3) در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار و دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر به «ویژگی­ های روانسنجی نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان در دانش ­آموزان با اختلال یادگیری» پرداخته شد و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین گردید که آیا نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان در دانش­آموزان با اختلال یادگیری دارای ویژگی­ های روان­سنجی مطلوب است؟ تحقیق حاضر در حیطه طرح­های روان­سنجی جای می‌گیرد. جامعه تحقیق حاضر را تمامی دانش ­آموزان با اختلال یادگیری که به مراکز اختلال یادگیری شهر تهران رجوع کرده­اند، تشکیل می­دهند. از این­رو، با پیروی از روش نمونه­ گیری هدفمند در دسترس تعداد 120 نفر به­ عنوان نمونه انتخاب شدند و از نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان استفاده شد که دارای روایی و اعتبار مطلوب در نسخه اصلی می­ باشد. در نهایت، یافته­ های تحقیق نشان داد که نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان با استفاده از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون به بررسی ضرایب اعتبار پرداخته شد که ضرایب به ترتیب  0/84 و 0/83 بوده که نشان ­دهنده تجانس درونی مطلوب است؛ همچنین، ضریب ثبات در پژوهش حاضر 0/83 به دست آمده که نشان­ دهنده ویژگی تکرارپذیری ابزار مذکور می­ باشد. در نهایت، به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عامل تأییدی استفاده و مشخص گردید که میزان اشتراکات بارهای عاملی نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان 67/03 می­ باشد و با توجه به اینکه بیش از 0/40 است، عنوان می ­شود که نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان در حیطه غربالگری هیجانی و رفتاری در دانش ­آموزان با اختلال یادگیری مناسب بوده و سؤالات ابزار مذکور می­ تواند برای غربالگری هیجانی و رفتاری دانش ­آموزان با اختلال یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، در راستای روایی ملاکی از نوع همزمان به همبستگی نظام غربالگری هیجانی و رفتاری با پرسشنامه اختلال رفتاری راتر پرداخته شد و میزان همبستگی 0/60 به دست آمد که نشان­ دهنده روایی ملاکی از نوع همزمان می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

psychometric properties of the third version of the system of assessment of children's behavior (BASC-3) in students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Sheyda Sanaii 1
  • Shohreh Shokrzadeh 2
  • Kambiz Kamkari 3
1 Master of Psychology and Education of Exceptional Children, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 PhD in Psychology and Education of Exceptional Children, Assistant Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Associate Professor and PhD in Exceptional Child Psychology and Education, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

In the present Research, the psychometric properties of the third version of the system of assessment of children's behavior in students with learning disabilities were discussed. The main question was thus elaborated on whether the third version of the system for measuring children's behavior in students with learning disabilities characterized by Is it desirable to have a psychometric measurement? The present research is in the field of psychometric planning. The present Research population is comprised of all students with learning disabilities who have referred to Tehran's learning disability centers. Therefore, 120 samples were selected as sample through a targeted sampling method. The third version of the child's behavior assessment system, which has a valid and reliable validity in the original version, was selected. Finally, the results of the research showed that the third version of the child's behavior assessment system using two alpha-Cronbach methods and Spilit-halph with Spearman-Brown correction was used to examine the validity coefficients of the coefficients of 0.84 and 0.83 Which indicates that the internal consistency is desirable; also, the coefficient of stability in the present Research is 0.83 which indicates the repeatability of the Instrument. Finally, in order to verify the validity of the construct, confirmatory factor analysis was used and it was determined that the share of factor loading is the third version of the child behavior assessment system 67/03 and, given that it is more than 40%, it is stated that The third version of the children's behavior assessment system for emotional and behavioral screening is appropriate for students with learning disabilities and the questions of the Instrument can be used to screen the emotional and behavioral patterns of students with learning disabilities. Also, in accordance with the concurrent criterion, the correlation between the emotional and behavioral screening system with the Rutter behavioral disorder questionnaire was used and the correlation coefficient was 0.60 which indicates that the criterion validity is of the same type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Properties
  • Third Edition
  • Systeme of Assessment of Children’s Behavior
  • Learning Disorder