شاخص های روانسنجی پرسشنامه بهزیستی مدرسه کونو، آلانن، لینتونن و ریمپلا 2002

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس بهزیستی مدرسه کونو، آلانن، لینتونن و ریمپلا برای استفاده در ایران است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستان های دولتی شهر کرج بود که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای 330 دانش آموز (170 دختر و 160 پسر) به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه بهزیستی مدرسه را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی انجام شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید این است که ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد. همسانی درونی (آلفای کرونباخ) از 0/69 تا 0/86 و (تتای ترتیبی) از 0/71 تا 0/88 متغیر بود که نشانگر پایایی مناسب ابزار می باشد. بررسی روایی ملاکی (همزمان) نشان داد که زیر مقیاس‌ها از روایی قابل قبولی برخوردار می باشند. نتایج نشان داد، مقیاس بهزیستی مدرسه از روایی و پایایی مناسبی در جامعه دانش‌آموزان ایرانی برخوردار است و جهت پژوهش‌های آتی در حوزه تعلیم و تربیت می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of school well-being scale

نویسندگان [English]

  • fatemeh salati, 1
  • javad kavousian 2
  • mehdi arab zadeh, 3
1 M.A. Student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of This paper was to study the psychometric properties of the school well-being scale.
The research method was descriptive correlational the statistical population consisted of all students of Governmental high schools of Karaj in the academic year of 96-97 students randomly multistage selected 330 students (170 girls and 160 boys) and completed the school well-being questionnaire (Konu, Alanen, Lintonen & Rimpela, 2002). Data analysis was performed using confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha and sequential teta. The results of the confirmatory factor analysis confirm that the structure of the scale has an acceptable fit with the data. The internal consistency (Cronbach's alpha) varied from 0/69 to 0/86 and (sequential teta) varied from 0/61 to 0/88, indicating the appropriate instrumental reliability .The validity of the criterion (concurrent) showed that the sub-scales has acceptable. The results confirmed that the school well-being scale has a good validity and reliability in the Iranian community and can be used for future educational educators

کلیدواژه‌ها [English]

  • School condition"
  • "School relationships"
  • "Self-fulfillment
  • " ."Health status