طراحی الگوی برنامه‌درسی چندفرهنگی دوره متوسطه دوم آموزش ‌و‌ پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی برنامه‌درسی چندفرهنگی دوره متوسطه دوم آموزش ‌و‌ پرورش ایران بوده است. که از نظر هدف کاربردی، روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران و دبیران دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال 1399 حدود 2000 نفر می‌باشند. که با روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه‌ای، تعداد 400 پرسشنامه بین این افراد توزیع و تعداد 386 پرسشنامه دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. روش گردآوری داده‌ها کتابخانه­ ای و میدانی و ابزار اندازه­ گیری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه­ مورد تائید متخصصان و خبرگان و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بالای 0/70محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارهای Smart PLS و SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه‌درسی چندفرهنگی به مؤلفه‌‌های «مبانی؛ شرایط علی، «برنامه درسی چندفرهنگی؛ مقوله محوری»، «فعالیت‌ها به عنوان عوامل زمینه‌ای»، «اهداف به عنوان راهبردها»، «روش‌های ارزیابی به عنوان شرایط مداخله‌گر» و در نهایت «محتوی به عنوان پیامدها» وابسته است. در نهایت نتایج نشان داد که روایی و فرضیات مدل مورد تأئید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a multicultural curriculum model for second, secondary education in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Dourfard 1
  • Alaedin Etemad Ahari 2
  • Badiolzaman Makki Aleagha 2
1 Department of Education, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a multicultural curriculum model for the second year of secondary education in Iran. In terms of practical purpose, the implementation method is descriptive survey type. The statistical population includes the principals and teachers of the second secondary school in Tehran in 1399, about 2000 people. Using cluster random sampling method, 400 questionnaires were distributed among these individuals and 386 questionnaires were received and analyzed. The method of data collection was library and field and the measurement tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire approved by experts and the reliability of Cronbach's alpha coefficient for all variables was calculated above 0.70. Data analysis was used in both descriptive and inferential sections using Smart PLS and SPSS software. The results showed that the multicultural curriculum has the components of "basics; Ali's condition, "Multicultural curriculum; The central category is "activities as contextual factors", "objectives as strategies", "evaluation methods as intervening conditions" and finally "content as outcomes". Finally, the results showed that the validity and hypotheses of the model were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Multicultural
  • Second Secondary
  • Education
  • Iran