ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه انگیزه خود‌ارائه‌گری در فعالیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

2 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

4 گروه روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

نگیزه در هر امری رکن ضروری به حساب می آید. افراد برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی انگیزه های متفاوت و متغیری داند. هدف از انجام این پژوهش، روان سنجی (تعیین روایی و پایایی) سیاهه انگیزه خود ارائه گری در فعالیت بدنی ورزشکاران ایرانی در رشته های مختلف بود. این سیاهه دارای 16 سوال و 4 خرده مقیاس حمایتی- عاملی، رضایت بخشی- عمومی، رضایت بخشی- عاملی و حمایتی عمومی می باشد. جامعه پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران شهر تهران بودند. 261 پرسشنامه به وسیله ورزشکاران 13 تا 19 ساله (106 پسر و 155 دختر) که در رشته های مختلف فعالیت داشتند و در تابستان 1396 در المپیاد ورزشی مدارس شهر تهران شرکت کرده بودند تکمیل گردید. برای برآورد روایی سازه سیاهه از تحلیل عاملی تاییدی برای برازش مدل اندازه گیری استفاده شد. پایایی سیاهه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و Amos تحلیل شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه انگیزه‌های خود‌ارائه‌گری در فعالیت بدنی (SMPAQ) می تواند برای سنجش انواع مختلف انگیزه‌های خود‌ارائه‌گری در زمینه‌ ورزش و فعالیت بدنی مفید با روایی و پایایی مطلوب مورد استفاده محققان، مربیان و دبیران ورزش استفاده گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Persian version of Self-Presentation Motives in Physical Activity Questionnaire (SMPAQ)

نویسندگان [English]

  • Behrooz Akbarzadeh 1
  • Naser Sobhi Gharamaleki 2
  • Saeid Ahar 3
  • mozhgan fallah 4
1 department of psychology; faculty of psychology and educational sciences; Tabriz University Tabriz; Iran
2 Department of motor behaviour faculty of physical education and sport sciences Allameh Tabataba'i University Tehran
3 department of motor behavior; faculty of sport sciences; kharazmi university; tehran
4 department of sport psychology; faculty of sport sciences; university of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the factor validity and validity of the Persian version of Self-Presentation Motives in Physical Activity Questionnaire (SMPAQ) in athletes with different fields. This scale contains 16 questions and 4 supporting, factor-satisfactory, satisfactory-general, and public support sub-scales. The research population was all athletes in Tehran. 261 questionnaires were completed by athletes aged 13 to 19 (106 boys and 155 girls) who were active in different fields. To assess the validity of the structure of the log, a confirmatory factor analysis was used to fit the model of measurement. The reliability of the log was calculated using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using SPSS and Amos software. The results showed that the Self-Presentation Motives in Physical Activity Questionnaire (SMPAQ) Can be used to measure various types of self-promotion motives in the field of exercise and physical activity, with the appropriate validity and reliability used by researchers, trainers and sports teachers

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport behavior
  • scale development
  • Self-Presentation Motives in physical activity
  • rejection
  • avoidance