بررسی رابطه هوش هیجانی و درگیری شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آراد اسلامی، تهران مرکز ی، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی با درگیری شغلی در بین  کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد.که تعداد جامعه مورد پژوهش 620 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد و از میان آن ها نمونه ای به تعداد 250 نفر و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهشی که برای متغیر درگیری شغلی به کار برده شده پرسشنامه کانگو (1988) وبرای متغیر هوش هیجانی پرسشنامه سیبریا شرینگ بود که پایایی پرسشنامه درگیری شغلی بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 88 /0 و هوش هیجانی برابر با 0/85 به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد بین هوش هیجانی و درگیری شغلی رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Job Involvement among the staff of Islamic Azad University, Roudehen Branch

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Nadri 1
  • Mahdi Shariatmadari 2
1 PhD Student in Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Central Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Central Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of the present study emotional intelligence and job involvement among employees is Branch of Islamic Azad University. A total of 620 people and 250 as the sample were selected by simple random sampling. Instruments used in this study, job involvement questionnaire Congo (1988), for emotional intelligence questionnaire Siberia Schering and the used a questionnaire job involvement, according to Cronbach's alpha 88 / 0 and emotional intelligence. Vastnaty in statistical analysis, descriptive statistics and multivariate linear regression were used. The results showed that emotional intelligence, organizational climate and job involvement there is a significant relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • job involvement