ویژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با پرخاشگری در بین جوانان 20 تا 30 ساله شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان سنجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه روان شناسی، گرایش روانسنجی، تهران، ایران

2 دکتری روان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی

3 دانشجوی دکتری روان سنجی (سنجش و اندازه گیری)، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه سنجش و اندازه گیری، تهران، ایران.

چکیده

استفاده بیش از حد و نادرست از اینترنت خطر اعتیاد به اینترنت را به دنبال دارد. بدلیل اهمیت موضوع اعتیاد به اینترنت، در این پژوهش به تعیین ویژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ و رابطه آن با پرخاشگری جوانان 20 تا 30 ساله شهر تهران پرداخته شد. از بین کلیه جوانان 20 تا 30 ساله شهر تهران که در سال 1394 در یکی از مناطق تهران زندگی می کردند، به روش نمونه گیری در دسترس 424 نفر در پژوهش شرکت نمودند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های دموگرافیک، اعتیاد به اینترنت یانگ و پرخاشگری باس و پری و جهت تحلیل داده ها از روش های همسانی درونی، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و همبستگی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون برابر با 0/94 نشان دهنده همسانی درونی و به بیانی اعتبار بسیار عالی اعتیاد به اینترنت است. جهت تعیین عامل ها تحلیل عاملی اکتشافی انجام گردید و در نهایت سه عامل به نام های دشواری در کنترل، مشکلات اجتماعی و اختلال در کنترل استخراج گردید. جهت تعیین بهترین مدل برای داده های این پژوهش از تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید و با توجه به شاخص های برازش نتیجه گرفته شد که مدل 3 عاملی استخراجی این تحقیق برازش بهتری با داده ها دارد. در نهایت طبق یافته های این پژوهش باید گفت که آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ از ویژگی های روان سنجی خوبی برخوردار است، اما با پرخاشگری رابطه ای ندارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Internet addiction test and its relationship with aggression among 20-30-year-old youth in Tehran

نویسندگان [English]

  • Saeed Almasi 1
  • Rita Liaqat 2
  • Morteza Hosseini 3
1 M.A in Psychometrics, Azad University, Tehran Markaz, Psychology Department, Tehran, Iran.
2 ** PHD in Psychology, Islamic Azad University - Central Tehran Branch, Department of Psychology
3 PhD Student in Psychometrics, Allameh Tabatabaei University , Department of Educational and Psychological Measurement (Psychometrics), Tehran, Iran
چکیده [English]

The excessive and inaccurate use of the Internet poses the risk of "Internet addiction" (Young, 1998). The purpose of this study was to determine the psychometric properties of Young's Internet addiction test and its relationship with aggression among 20-30-year-old youth in Tehran. For this purpose, all of the 20–30-year-olds in Tehran who were living in one of Tehran's districts in 1394 participated in this study and424 people selected by available sampling method. For data collection, demographic questionnaire, Yang's Internet addiction and bass and perception aggression were used. For data analysis, internal consistency, exploratory, confirmatory factor analysis and correlation analysis were used by SPSS and AMOS software. The Cronbach's alpha coefficient of the whole test is 0.94 indicating the intrinsic consistency and expression of the excellent value of Internet addiction. To determine the factors, exploratory factor analysis was performed and finally, three factors were named as difficulty in control, social problems and control impairment. To determine the best model for data of this research, a confirmatory factor analysis was used and according to the fit indices it was concluded that the 3-factor extractive model of this research is better fitted with the data. Finally, according to the findings of this study, Young's Internet addiction test has good psychometric properties, but has no relation to aggression

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometric properties
  • internet addiction test
  • Reliability
  • Validity
  • aggression